Students

Home / Students

“WERDEN”, “WURDEN”, “WORDEN” OR “WÜRDEN”?

It is widespread for German students to get confused by the four German verbs “werden”, “wurden”, “worden” and “würden” repeatedly. This article clarifies their meaning and usage. What is the

Tips for starters in medicine

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very

Կամավորական և Au-Pair ծրագրերը Գերմանիայում

Գերմանիայում կրթություն ստանալը շատ կարևոր է, պակաս կարևոր չէ նաև այնտեղ աշխատելը։ Գերմանիայում աշխատանք գտնելու և ժամանակավոր կացություն հաստատելու համար մի քանի տարբերակ կա։ Այս տարբերակները հատկապես օգտակար են, երբ

Articles in German: still a pain in the a***?

There is a good saying: one never learns German. It’s like an apartment renovation: you never finish it, you adjourn it! With all of the good intentions, one area of