cf-careers

Home / cf-careers

Hiring Node. js/React js. Developer

Here at Tutor Platform we believe that all big changes start when we share our best desires and motivation to create, develop and maintain something truly valuable. Now we have

Օտար լեզուների Ուսուցիչներ. համագործակցության առաջարկ

Course Finder որոնողական համակարգը փնտրում է օտար լեզուներ դասավանդող ուսուցիչների համագործակցություն սկսելու նպատակով։ Եթե Դուք ուզում եք ներկայացնել Ձեր դասընթացները պրոֆեսիոնալ հարթակներում, Օգտվել Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջարկած լուծումներից, Ստեղծել Ձեր անձնական

LANGUAGE TEACHER / PEDAGOGY SPECIALIST

If you are an enthusiastic teacher who isn't afraid of innovation, strives to self-development and testing out different cool tools, join our team and make learning process fun! Responsibilities Identify